Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

23-10-2015

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych będą od 1 stycznia 2016 r. niższe o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.


Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2016 r.

Podatek od nieruchomości:

Podatek od nieruchomości płatny jest:

  1. Przez osoby fizyczne – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na podstawie decyzji organu podatkowego wydanej w oparciu o informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  2. Przez osoby prawne – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (w oparciu o składaną – do dnia 31 stycznia lub w trakcie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego –  deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy).

Opłaty lokalne:

Podatek od środków transportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P., poz. 1029) określiło wysokość stawek minimalnych dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki podatku obowiązujące w przyszłym roku podlegają przeliczeniu zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik euro jest niższy niż 5 proc., to stawki podatku od środków transportowych w kolejnym roku nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. W związku z tym, że w 2015 r. wskaźnik ten nie przekroczył wskazanego progu 5 proc., minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2016 roku pozostaną na niezmienionym poziomie – określonym w obwieszczeniu MF z dnia 5 sierpnia 2015 r.:• samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 811,60 zł (w 2015 r. – 821,45 zł),

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380

Powrót